چارت دروس

کارشناسی
 
مهندسی تکنولوژی معماری
كارشناسي ناپيوسته آموزش ابتدايي – ورودي 84 به بعد
كارشناسي ناپيوسته حسابداري (علمي كاربردي)
کارشناسی ناپیوسته حسابداری
كارشناسي مديريت بازرگاني
چارت كارشناسي ناپيوسته مهندسي مكانيك خودرو - جديد
كارشناسي ناپيوسته تربيت بدني
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولو‍ژي نرم افزار
كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي عمران - عمران -90 به بعد
مهندسي تكنولوژي برق قدرت
مهندسي عمران- كارشناسي پيوسته
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نقشه برداری
کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
کارشناسی ناپیوسته ساختمان
چارت مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی برودتی
کارشناسی پیوسته مهندسی معماری
کارشناسی پیوسته حسابداری
کارشناسی ناپیوسته زبان انگلیسی
ترم بندی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک
ترم بندی مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی برودتی
چارت كارشناسي ناپيوسته علمی کاربردی معماري
کارشناسی پیوسته حقوق
 
کاردانی
 
الگوی ترمی کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری
چارت کلی کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری
کاردانی ناپیوسته معماری
كارداني پيوسته مكانيك خودرو
کاردانی کامپیوتر
کاردانی نقشه برداری
کاردانی آموزش ابتدایی ورودی 87 به بعد
کاردانی آموزش ابتدایی ورودی 86
کاردانی آموزش ابتدایی ورودی 85
كارداني تربيت بدني پيوسته
كارداني ناپيوسته حسابداري
کاردانی پیوسته الکتروتکنیک برق صنعتی
کاردانی پیوسته علمی کاربردی حسابداری
کاردانی ناپیوسته عمران
کاردانی پیوسته عمران
کاردانی آموزش زبان انگلیسی
کاردانی پیوسته تاسیسات تبرید
 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز