فهرست رشته ها

جهت جستجو اینجا کلیک کنید
ردیفعنوانمقطعکارشناس آموزشکارشناس مسئولمدیرگروهگروهترم بندی
1مهنهدسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوترکارشناسی نا پیوستهخانم ریحانی نیا کامپیوتر
2مهندسی کامپیوترکارشناسی پیوستهخانم ریحانی نیا کامپیوتر
3نرم افزار کامپیوترکاردانیخانم ریحانی نیا کامپیوتر