نقل و انتقالات دانشجویی تاریخ شمسی 1396/08/30

 زمان درخواست و رسیدگی به نقل و انتقالات دانشجویی در سایت منادا

جهت نیمسال اول از تاریخ 15 تیر ماه لغایت 15 مرداد ماه     
   جهت نیمسال دوم 15 لغایت 30 آذر ماه به صورت مکانیزه امکان پذیر است