تخفیفات دانشجویی تاریخ شمسی 1396/08/20

قابل توجه دانشجویان گرامی                          

تمامی دانشجویانی که شرایط استفاده از تخفیف دو دانشجویی را دارند
از تاریخ 1396/08/20 تا تاریخ 1396/09/15 فرصت دارند مدارک
خود را به امور دانشجویی ( آقای رشیدیان) تحویل  دهند

 مدارک مورد نیاز 
اصل شناسنامه دانشجو و والدین آنها + تصویر آن یک سری تمام صفحات   * 
برگه انتخاب واحد در ترم جاری   * 
 دریافت و تکمیل فرم تخفیف از انتشارات   * 
گواهی اشتغال به تحصیل جهت دانشجویان سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی *