صدور کارت دانشجویی و کارت تغذیه

دانشجویان گرامی می توانند جهت دریافت کارت دانشجویی و کارت تغذیه به دفتر امور دانشجویی مراجعه نمایند.