رییس اداره امور اداری و منابع انسانیرییس اداره امور اداری و منابع انسانی
محمدنژاد محمدی نیا
کارشناسی ارشد
تلفن: 08736247644
پست الکترونیکی:nejad.m52@gmail.com


 

 مدیر امور اداری برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی خدمات اداری و پشتیبانی دانشگاه را برعهده دارد.مدیر امور اداری مسئول مدیریت و نظارت بر کارکنان بخش امور اداری است. بخشی از وظایف مدیر امور اداری مربوط به کارکنان می باشد از جمله انجام امور استخدامی، موارد داخل سازمانی مانند ترفیع، جابجایی و..، اجرای دستورالعمل ها و آیین نامه های استخدامی، ارزشیابی عملکرد کارکنان، امور رفاهی و… مدیر امور اداری مسئولیت اجرای مناقصه ها و مزایده ها را برعهده داشته و بر امور انبارداری، نحوه نگهداری و ایمنی کالاها، تهیه کالاها و تجهیزات مورد نیاز، امور مربوط به خدمات عمومی مانند برگزاری جلسات و همایش ها نظارت دارد.
وظايف و مسئولیت های مديريت امور اداري :
·         رسيدگي و انجام امور مربوط به بررسيهاي سازماني و پيش بيني و تأمين كادر نيروي انساني مورد نياز دانشگاه
·         تعيين و تشخيص پستهاي سازماني واحدهاي تابعه با همكاري واحدهاي ذيربط
·         مراقبت در امر حضور و غياب كاركنان دانشگاه و طراحي سيستم‌هاي مكانيزه حضور و غياب
·         انجام امور استخدامي و صدور احكام كاركنان دانشگاه با رعايت قوانين و مقررات استخدامي
·         صدور حکم استخدامی، تغییر ضریب حقوق و مزایا، ارتقاء گروه، ترفیع و رتبه علمی، انتصاب، اشتغال، ماموریت، تعلیق، بازنشستگی، موظف و غیره
·         اجراي قوانين و مقررات ، آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي انضباطي مورد عمل و رسيدگي به تخلفات اداري مطابق دستورالعمل مربوطه
·         تهيه آمار كاركنان و انتقال آن به كارتهاي كاردكس و كامپيوتري جهت نگهداري و ارائه به مقامات مافوق
·         تهيه و تنظيم و نگهداري حفظ و حراست پرونده‌هاي استخدامي و تهيه و جمع‌اوري آمار و اطلاعات پرسنلي مورد نياز واحد‌ها و نيز مايحتاج دانشگاه اعم از لوازم و مواد با رعايت كامل مقررات مالي
·         انجام تداركات لازم جهت تأمين سوخت ، آب و برق حفظ وسائل و تجهيزات مصرف نشدني دستگاههاي تأسيساتي و حرارتي و ارتباطي
·         خريد مايحتاج دانشگاه طبق مقررات قانوني مربوطه
·         تهیه و تنظيم و نگهداري دفاتر كالا و اسناد خريد
·         انبارداري و تهيه و تنظيم دفاتر انبار
·         توزيع و تحويل كالاهاي مورد درخواست به واحدها و گروههاي متقاضي
·         سفارش امور چاپي مطابق مقررات موضوعه
·         نگهداري و تعمير و حفظ و حراست ساختمان و تأسيسات ، تجهيزات و وسائل و ساير لوازم غير مصرفي و انجام دادن اقدامات احتياطي اوليه در موقع بروز حوادث
·         انجام ساير امور مرتبط

 
اعضای شوراي اداري متشکلند از
1- رياست واحد
2- معاون اداري و مالي
3- معاون دانشجويي
4- مسئول اداري
5- مسئول طرح و برنامه و بودجه
6- مسئول دفتر رياست