تشکل های دانشجویی

 تنها تشکل دانشجویی فعال در این واحد دانشگاهی بسیج دانشجویی می باشد که دارای دو دفتر فعال برای برادران و خواهران است.