ساعت فرهنگی

ساعت فرهنگی شامل جلسات فرهنگی است که هفته ای یکبار برگزار می شوند و در آن ها مباحث فرهنگی و اجتماعی مطرح می گردد. زمان، محتوا و چگونگی برگزاری این جلسات توسط شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی واحد تعیین می گردد. دانشجویان، کارکنان و اساتید می توانند در این جلسات شرکت کنند.