کمیته انضباطی دانشجویی

این کمیته جهت رسیدگی به جرایم عمومی، تخلفات آموزشی و اداری، تخلفات سیاسی و امنیتی و تخلفات اخلاقی دانشجویان تشکیل می­شود و به اقتضای شرایط و نیاز هرچند وقت یکبار تشکیل جلسه می­دهد.