شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی واحد

اعضای این شورا متشکل از هیأت رییسه و تعدادی از کارکنان و اعضای هیأت علمی می­باشد که تمامی فعالیت­های فرهنگی و اجتماعی واحد (برگزاری مراسم­های مختلف  فرهنگی و اجتماعی، برگزاری اردوها و بازدیدهای علمی و فرهنگی و ...) تحت نظارت آن انجام می­گیرند. جلسات این شورا به اقتضای شرایط و نیاز هر چند هفته یکبار برگزار می­شوند.