اردو و بازدیدها

مراحل برگزاری اردو یا بازدیدهای علمی به شرح ذیل می­باشد:

1-  درخواست اردو یا بازدید علمی باید از طریق دانشجویان یا مدرس درس مورد نظر به صورت کتبی به مدیرگروه مربوطه ارائه شود و مدیرگروه نیز مکاتبات لازم را با معاونت آموزشی و پژوهشی واحد انجام دهد.
2-  درخواست باید در شورای آموزشی و پزوهشی واحد مطرح گردد
3-  پس از تصویب در این شورا به معاونت دانشجویی و فرهنگی ارجاع داده و در شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی مجوز لازم برای آن گرفته شود.