نشریات دانشجویی

نشریات دانشجویی شامل نشریاتی است که توسط دانشجویان عضو کانون های فرهنگی منتشر می شوند. مجوز این نشریات توسط شورای فرهنگی و اجتماعی استان صادر می گردد. در حال حاضر در این واحد دانشگاهی نشریه کانون ادبی کازیوه به نام «کازیوه» دارای مجوز استان می باشد.