دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز در روزهای پنجشنبه و جمعه 13و 14 تیرماه 98 میزبان برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بود. 1398/04/14


دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز در روزهای پنجشنبه و جمعه 13و 14 تیرماه 98 میزبان برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با رقابت داوطلبان در گروه های آموزشی علوم انسانی و علوم تجربی بود. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز این حوزه امتحانی در گروه آموزشی علوم انسانی در روز پنج شنبه میزبان 302 نفر  و در گروه آزمایشی علوم تجربی در روز جمعه میزبان 400 نفر شرکت کننده آزمون برادران بود.
 


طبقه بندی خبری:
عمومی