تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز 1397/06/12


آقای دکتر کیوان شافعی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز با بیان اینکه برنامه ریزی مهمترین بخش از وظایف یک مدیر می باشد، گفت: برنامه ریزی اولویت اول وظایف مدیران است و عملیاتی کردن و اجرای آن باید با توجه به بقیه وظایف مدیریت یعنی سازماندهی، هدایت و کنترل صورت گیرد و چنین برنامه ریزی مدیران را کمک می کند که منابع را به منظور نیل به اهداف، تلفیق و هماهنگ نمایند.
 
رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز درخصوص ضرورت برنامه استراتژیک گفت: هر سازمانی برای دستیابی به اهداف و رسالت خویش می بایست ضمن بررسی موقعیت فعلی و تبیین مسیر پیش رو، به برنامه ریزی سازمان‌یافته و منظمی در راستای بهره مندی از منابع داخلی و خارجی سازمان در سایه برنامه ریزی استراتژیک اقدام کند و با کاربردی کردن آن از قابلیت های سازمان برای بهره گیری از فرصتها و رفع تهدیدها استفاده نماید.
ایشان با اشاره به اهمیت تدوین برنامه استراتژیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز، ابراز داشت:  این واحد دانشگاهی منطبق با اسناد بالا دستی و با هدف شناخت فرصت‌ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف در هر حوزه، بر مبنای الگویی قابل استناد و با بهره گیری از منابع علمی و سرمایه های انسانی، اجتماعی و نیز بکارگیری کارآمدترین فناوری های نوین در زمینه برنامه ریزی، برای دستیابی به اهداف و رسالت سازمانی دانشگاه، اقدام به تدوین برنامه راهبردی نموده است.
دکتر کیوان شافعی با تاکید بر کسب درآمدهای غیر شهریه‌ای و لزوم ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای فعالیت‌های اقتصادی دانش‌بنیان، در این زمینه گفت: شاخص‌هایی که برای ارزیابی استراتژی در  دانشگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید قابل سنجش بوده و به سهولت قابل تایید باشند تا بتوان به اهداف مورد نظر نایل آمد.
 
 
طبقه بندی خبری:
عمومی