همایش ملی چالشها و راهکارهای توسعه شهرستان سقز
مجموعه
آموزشی
از تاریخ
1398/08/22
تا تاریخ
1398/08/22
از ساعت
09:30
تا ساعت
18:00
توضیحات