اولین همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی
مجموعه
آموزشی
از تاریخ
1397/12/14
تا تاریخ
1397/12/14
از ساعت
08:00
تا ساعت
20:00
توضیحات
اولین همایش  ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی