اولین همایش ملی داده کاوی و کاربرد های آن
مجموعه
آموزشی
از تاریخ
1397/12/05
تا تاریخ
1397/12/05
از ساعت
08:00
تا ساعت
20:00