همایش علمی کنگره 5400 شهید استان کردستان - ستاد شهرستان سقز
مجموعه
کنگره ملی
از تاریخ
1397/07/24
تا تاریخ
1397/07/24
از ساعت
08:00
تا ساعت
20:00
توضیحات