اولین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین و افق های روشن شبکه های هوشمند الکتریکی
مجموعه
آموزشی
از تاریخ
1396/12/03
تا تاریخ
1396/12/03
از ساعت
07:00
تا ساعت
20:00
توضیحات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز برگزار می کند.
اولین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین و افق های روشن شبکه های هوشمند الکتریکی