تازه ترين رويدادها و اطلاعيه هاي فوري
جمعه 7 شهريور 1393

لينکهاي سريع
گروهها

دانشجويان
اداري
دانشگاه

©Islamic Azad university saghez branch tel:+98-874-3244751,Fax:+98-874-3244750